Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van onze media. Door het gebruik van

onze media verklaar je kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderhavige algemene

voorwaarden.

Bij deze algemene voorwaarden en eventueel daaruit voortvloeiende geschillen wordt het Nederlands

recht gehanteerd.

Los Locos behoudt zich het recht voor de inhoud van deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. Zodra de gewijzigde algemene voorwaarden worden gepubliceerd, zijn ze meteen van toepassing.

In deze algemene voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt met definities zoals hierna beschreven.

Met media bedoelen we alle digitale uitgaven (o.a. (mobiele) websites en (mobiele) applicaties) van Los Locos met bijbehorende geplaatste publicaties.

Met een publicatie wordt bedoeld: alle inhoud die via onze media wordt geplaatst (teksten, foto’s, video’s en computerprogrammatuur, zowel van redactionele als commerciële aard).

Met gebruik praten we over het gebruiken van onze media (onder andere het bekijken, downloaden en uploaden van publicaties).

Onder een bezoeker (ook wel gebruiker) wordt verstaan: iedereen die op welke manier dan ook onze media gebruikt.

Verder wordt het begrip gebruikerspublicatie gebruikt, wat betekent: alle publicaties die door een bezoeker aan Los Locos zijn overhandigd ongeacht de manier waarop de publicatie is aangeleverd (bijvoorbeeld via Facebook (messenger), uploadmogelijkheid, e-mail of Whatsapp).

Alle (intellectuele) eigendomsrechten t.a.v. onze media (o.a. auteurs-, merk- databank- en handelsnaamrechten) behoren tot Los Locos en/of bij haar licentiegevers. Het recht tot gebruik van onze media betekent geen overdracht, licentie of ander (gebruiks-)recht m.b.t. deze (intellectuele) eigendomsrechten, tenzij in deze algemene voorwaarden anders is bepaald. Los Locos behoudt zich de auteursrechten ten aanzien van haar media uitdrukkelijk voor. Het is dan ook niet toegestaan (delen van) de media op welke manier dan ook te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, tenzij Los Locos voorafgaand schriftelijke toestemming hiervoor heeft verleend. Los Locos bepaalt per situatie of deze toestemming wordt verschaft en zo ja, onder welke voorwaarden. Bovendien is het framen (het opnemen van informatie van Los Locos media in een externe webpagina zonder een nieuw venster te laten openen die naar Los Locos media verwijst) van onze media uitdrukkelijk niet toegestaan. Verder is het niet toegestaan om de beveiliging van onze media of onderdelen daarvan (proberen te) omzeilen, onklaar te maken of op een andere manier te beïnvloeden. Het is ook niet toegestaan om het gebruik van onze media door derden (proberen te) belemmeren of te beperken. Het is echter zonder voorafgaande toestemming van Los Locos wel toegestaan om naar een media te linken en/of publicaties te embedden.

Gebruikerspublicaties mogen niet in strijd zijn met de wet, inbreuk maken op de rechten van derden (waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacy- en portretrechten) of anderszins onrechtmatig zijn tegenover derden of Los Locos. Gebruikerspublicaties mogen ook geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programmatuur bevatten die onze media kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken of die op andere wijze schade toe kan brengen aan Los Locos en/of andere bezoekers.

Door het aanbieden van gebruikerspublicaties (bijvoorbeeld o.a. via een website, sociale media of WhatsApp), verklaar en garandeer je dat je het recht hebt om de gebruikerspublicatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en in licentie te geven aan Los Locos en overige gebruikerspublicatie conform het volgende:

1 –met het overhandigen van gebruikerspublicaties geef je Los Locos een onherroepelijke, wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor ieder (her-)gebruik, verveelvoudiging, verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die gebruikerspublicaties of gedeeltes daarvan, voor welk doel en op welke wijze dan ook (waaronder via een media, via sociale media zoals YouTube, Facebook, Instagram en/of Twitter, en via lineaire en non-lineaire diensten) alsmede om de gebruikerspublicaties op te slaan in (elektronische) bestanden;

2 – met het aanbieden van gebruikerspublicaties verleen je andere bezoekers een onherroepelijke, wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om zich via een media toegang

te verschaffen tot die gebruikerspublicaties, alsmede voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die gebruikerspublicaties binnen de functionaliteiten van een media en voor zover dit onder deze algemene voorwaarden expliciet is toegestaan.

Los Locos behoudt zich het recht voor om: gebruikerspublicaties in te korten, aan te passen, te weigeren, te verwijderen, te blokkeren of anderszins ontoegankelijk te maken indien deze in strijd is met het in deze algemene voorwaarden bepaalde of desnoods zonder opgave van redenen; gebruikerspublicaties te watermerken met een logo teneinde het doorplaatsen van deze gebruikerspublicaties door derden te kunnen traceren. Het is niet toegestaan om een watermerk te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen; Opsporingsinstanties op hun verzoek op de hoogte te stellen van strafbare gebruikerspublicaties.

Los Locos geeft geen garanties over de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid van de media. Beweringen en meningen die zijn geuit in de publicaties en mededelingen (waaronder advertenties) in de media zijn van de betreffende auteur(s), adverteerder(s) en/of andere bezoeker(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Los Locos. Los Locos is dan ook niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) media van derden waarnaar (bijvoorbeeld via een link) in de media wordt verwezen.

Los Locos is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met

het gebruik van de media dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid een media te gebruiken, door welke oorzaak dan ook.

Als je een publicatie gebruikt die in strijd is met het bepaalde in deze algemene voorwaarden ben je jegens Los Locos aansprakelijk voor alle geleden schade door Los Locos als gevolg van deze actie, inclusief de kosten van opsporing, onderzoek en juridische bijstand. Je vrijwaart Los Locos voor aanspraken van derden ter zake. Daarnaast is Los Locos gerechtigd om bezoekers die zich niet houden aan het in deze algemene voorwaarden bepaalde, de toegang tot de media te ontzeggen, bijvoorbeeld door het blokkeren van een IP adres.

De geplaatste publicaties op de media worden niet automatisch gecontroleerd. Mocht je van mening zijn dat

een (gebruikers)publicatie op onze media onmiskenbaar onrechtmatig of strafbaar is, kun je dat melden via

info@loslocos.nl Het is noodzakelijk om de volgende gegevens in de e-mail te vermelden zodat jouw bericht

verwerkt kan worden: naam, woonadres, e-mailadres en telefoonnummer de betreffende publicatie (de exacte URL van de pagina waar de publicatie op staat) duidelijke reden waarom je vindt dat deze publicatie verwijderd zou moeten worden jouw relatie tot deze publicatie(indien van toepassing) eventueel overige relevante informatie. Aan deze procedure kunnen geen rechten worden ontleend. Los Locos zal naar eigen inzicht bepalen of de betreffende gebruikerspublicatie al dan niet wordt verwijderd of dat andere maatregelen worden genomen (naar aanleiding van een melding).