PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten van Los Locos.

In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens Los Locos van je verwerkt, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag. Ook leggen we uit hoe lang we je gegevens bewaren, met welke partijen wij gegevens delen en wat je rechten zijn ten aanzien van deze gegevens, bijvoorbeeld recht op inzage of verwijdering.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Los Locos, Fazantstraat 235 te 7523 DR Enschede.

Door jou verstrekte gegevens

Wanneer je een abonnement neemt op één van onze producten of diensten, je registreert, een product bestelt, je aanmeldt voor een nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, contact opneemt met Los Locos of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) Los Locos, worden de door jou verstrekte persoonsgegevens, zoals je naam, adres, contactgegevens, leeftijd en geslacht, vastgelegd en verwerkt.

Gegevens verkregen via cookies en soortgelijke technieken

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Los Locos, kan Los Locos (persoons)gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken door middel van het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Het gaat hierbij om de volgende gegevens, die mogelijk (in combinatie met andere gegevens) beschouwd kunnen worden als persoonsgegevens:

 • online identificatiemiddelen, zoals een IP-adres, advertentie ID van je mobiele apparaat of cookie ID;
 • informatie over je apparaat, besturingssysteem en browser, waarmee toegang is verkregen tot een dienst. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de versie van het besturingssysteem en het type browser dat je gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • informatie over je gebruik van een dienst, zoals je surfgedrag, het tijdstip waarop je gebruik maakt van een dienst en het soort dienst dat je gebruikt, welke informatie gekoppeld kan worden aan je account als je bent ingelogd;
 • locatiegegevens afkomstig van je apparatuur of afgeleid van je IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer je een bepaalde dienst gebruikt. Voorafgaand aan installatie van apps die de locatie van het (mobiele) apparaat doorgeven, wordt uitdrukkelijk toestemming aan je gevraagd om de locatiegegevens van het (mobiele) apparaat te verwerken.

Automatisch gegenereerde gegevens

Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat automatisch een account voor je wordt aangemaakt. Ook kun je zelf een account aanmaken door je te registreren voor één van onze producten of diensten. In beide gevallen wordt er automatisch een account ID gegenereerd, dat gekoppeld is aan je account.

 Gegevens verkregen van derden

Tot slot kan Los Locos persoonsgegevens van je verzamelen, vastleggen en verwerken die zij verkrijgt van derde partijen. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens die je aan een van de partners van Los Locos hebt verstrekt met als doel om deze aan Los Locos door te geven, bijvoorbeeld als je je via een partner inschrijft voor een nieuwsbrief van Los Locos;
 • wanneer je inlogt op een platform van Los Locos via je social media account bij een derde partij, dan verkrijgt Los Locos je e-mailadres en openbare profielinformatie;
 • gegevens die een derde, bijvoorbeeld een adverteerder, met ons deelt om je op onze platforms gepersonaliseerde advertenties te tonen, zoals hieronder beschreven onder ‘verstrekking ten behoeve van advertenties’;
 • gegevens over je surfgedrag op de platforms van gelieerde partijen waarmee Los Locos samenwerkt ten behoeve van gezamenlijke groepsprofielen, zoals hieronder beschreven onder ‘verstrekking ten behoeve van advertenties’.

Los Locos verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door jou gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • als je een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
 • om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van Los Locos of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten.

De verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die je met Los Locos sluit wanneer je een product of dienst afneemt.

 • om je onze producten en diensten zo compleet mogelijk aan te kunnen bieden en om deze te analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen;
 • om je op de hoogte te houden van de producten en diensten van Los Locos;
 • om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • om jouw privacy-instellingen te delen met de partijen die via Los Locos platforms gegevens verzamelen, zoals hieronder beschreven onder ‘gegevensverwerking door derden via Los Locos platforms’;
 • om je – op basis van de door jou verstrekte gegevens – op platforms van derden specifieke advertenties van Los Locos te tonen. Dit kan bijvoorbeeld door met behulp van targeting-tools op Facebook en/of Google specifieke doelgroepen aan te maken, door het (versleuteld) uploaden van e-mailadressen. Aan deze doelgroepen worden vervolgens gepersonaliseerde advertenties getoond;
 • voor het automatisch aanmaken van een account ten behoeve van één of meer van onze diensten en producten. Zo wordt bijvoorbeeld wanneer je een abonnement neemt op De Telegraaf, automatisch een account voor selfservice-doeleinden voor je aangemaakt.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is een gerechtvaardigd belang om onze producten en diensten te verbeteren en beveiligen, om met je te communiceren over relevante informatie over haar dienstverlening (gebruikersinformatie en serviceberichten) en om (direct) marketingactiviteiten te verrichten. Wanneer je nooit een betaalde klantrelatie hebt gehad met Los Locos, benadert Los Locos je enkel voor commerciële doeleinden wanneer je hiervoor toestemming hebt verleend.

 • om het inloggen via social media-sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinde is toestemming. Deze toestemming verleen je door in te loggen op een van de platforms van Los Locos met je social media-account.

 • voor de opbouw van groepsprofielen op basis van kenmerken en gedrag. Hierbij kunnen je accountgegevens worden gecombineerd met informatie verkregen via cookies en soortgelijke technieken, zoals je surfgedrag. De door Los Locos opgebouwde profielen bestaan altijd uit een groep van gebruikers (bijvoorbeeld sportgeïnteresseerden in de leeftijd van 20 tot 30 jaar);
 • om je gepersonaliseerde content en advertenties te tonen;
 • om je – op basis van informatie verkregen via cookies en soortgelijke technieken –  op platforms van derden specifieke advertenties van Los Locos te tonen;
 • voor verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over je interesses en over je gebruik van onze producten en diensten, probeert Los Locos haar producten en diensten te verbeteren en beter af te stemmen op je gebruik en interesses.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is toestemming. Deze toestemming geef je via je privacy-instellingen op een platform van Los Locos.

 • om te voldoen aan de op Los Locos van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de bewaarplicht voor de Belastingdienst.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is het voldoen aan een wettelijke verplichting van Los Locos.

Het is mogelijk dat wanneer je gebruik maakt van verschillende Los Locos producten en/of diensten, de in dat kader van je verwerkte gegevens tot een profiel worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere Los Locos producten en/of diensten en/of van derden (zoals hierboven genoemd onder ‘gegevens verkregen van derden’).

Gegevensverstrekking aan derden

Je persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van de groep waartoe Los Locos behoort (de Los Leales-groep). Je gegevens worden niet verstrekt aan partijen die niet tot de Los Leales-groep behoren, behoudens het navolgende. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met eventueel vereiste toestemming voor de verstrekking.

Uitvoering van overeenkomst

Wanneer verstrekking aan een derde onderdeel is van de door jou met Los Locos gesloten overeenkomst, zullen wij je gegevens conform de overeenkomst aan de betreffende derde verstrekken.

Door Los Locos ingeschakelde partijen

Je gegevens kunnen zonder jouw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Los Locos worden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leveranciers van bezorg- en betaaldiensten, software en SaaS-diensten (Software as a Service), (advertentie)platforms, hostingdiensten, (direct) marketingdiensten en incassobureaus. In een dergelijk geval worden je gegevens slechts gebruikt in opdracht van Los Locos voor de in deze verklaring genoemde doeleinden.

Verstrekking ten behoeve van advertenties

Om advertenties zo gericht mogelijk te kunnen aanbieden wordt de informatie die Los Locos verzamelt over je surfgedrag op haar platforms, waaronder ook persoonsgegevens, gecombineerd met informatie over je surfgedrag op de platforms van gelieerde partijen die net als Los Locos onderdeel zijn van de Los Leales-groep, om gezamenlijke groepsprofielen op te stellen. Deze gezamenlijke groepsprofielen worden gebruikt om je op de platforms van Los Locos en deze gelieerde partijen gepersonaliseerde advertenties te tonen. Los Locos is samen met deze gelieerde partijen verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden. Op deze verwerking is het bepaalde in deze privacyverklaring van toepassing. Je kunt bij Los Locos terecht voor de uitoefening van je rechten ten aanzien van deze gegevens (zoals hieronder genoemd onder ‘jouw rechten en aanzien van je gegevens’).

Ook stuurt Los Locos bepaalde informatie, zoals bijvoorbeeld IP-adres, aan mediabureaus, adverteerders, advertentienetwerken en/of datapartners ten behoeve van de (automatische) verkoop van advertentieruimte en kunnen de met behulp van jouw gegevens door Los Locos opgebouwde groepsprofielen worden verstrekt aan mediabureaus, adverteerders, advertentienetwerken en/of datapartners van Los Locos voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties.

Los Locos kan daarnaast de informatie die zij over je heeft (bijvoorbeeld je e-mailadres) matchen met informatie die een derde (bijvoorbeeld een adverteerder) over je heeft, om je op onze platforms gepersonaliseerde advertenties te tonen. Los Locos is samen met de betreffende derde verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens voor dit doel. Op deze verwerking is het bepaalde in deze privacyverklaring van toepassing. Je kunt bij Los Locos terecht voor de uitoefening van je rechten ten aanzien van deze gegevens (zoals hieronder genoemd onder ‘jouw rechten en aanzien van je gegevens’).

Verplichte verstrekking

Tenslotte is het mogelijk dat Los Locos op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht is bepaalde gegevens  te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek of aan een derde als de inhoud van een door jou geplaatste uiting op een platform van Los Locos onrechtmatig is tegenover die derde. Los Locos zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat zij hiertoe verplicht is.

Verstrekking buiten de EU

Sommige partijen waaraan wij gegevens verstrekken zijn internationale bedrijven. In dat geval is het mogelijk dat je gegevens ook buiten de EU worden verwerkt. In beginsel zal dit uitsluitend gebeuren in landen met een passend beschermingsniveau.

Gegevensverwerking door derden via Los Locos platforms

Via de platforms van Los Locos kunnen ook derden cookies en soortgelijke technieken plaatsen en daarmee gegevens van je verzamelen. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders die advertentieruimte inkopen op de platforms van Los Locos en social media partijen die bepaalde diensten aanbieden op de platforms van Los Locos (zoals de ‘share button’). Daarnaast kun je via een platform van Los Locos terecht komen op het platform van een derde, bijvoorbeeld via een (embedded) link. In al deze gevallen zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. Je wordt aangeraden de privacyverklaring van deze derde te raadplegen.

 Bewaartermijn

Los Locos verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zo worden klantgegevens bewaard tot twee jaar na het einde van de klantrelatie. Daarnaast is Los Locos wettelijk verplicht factuur- en betaalgegevens zeven jaar te bewaren op grond van belastingwetgeving.

Beveiliging gegevens

Los Locos respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Los Locos. Los Locos spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, recht van bezwaar en beperking

Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de gegevens die Los Locos van je verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kun je tevens je persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken. In sommige gevallen kun je het gebruik van je gegevens tijdelijk laten opschorten, bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de juistheid van de gegevens.

Recht op gegevensoverdracht

Je kunt de gegevens die Los Locos met jouw toestemming of in het kader van de uitvoering van je overeenkomst met Los Locos geautomatiseerd verwerkt opvragen of (indien technisch mogelijk) naar een andere partij laten overdragen.

Klachtrecht

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je dit melden via info@loslocos.nl. Via dit mailadres kun je ook contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Los Locos. Ook kun je je klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Let op:
Wil je je afmelden/uitschrijven voor een bepaalde nieuwsbrief of commerciële e-mail van een van de merken van Los Locos, dan kan dat via de ‘Afmelden’-link of -button, die je onderin de ontvangen mail kunt terugvinden.

Wijziging van deze privacyverklaring

Los Locos behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende privacyverklaring op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 november 2022.